Amma

Amma

අම්මා සිහිවන    විටද   මා   හද   පතුලෙ       රදවා අවසන්    වරට   සුසුමක්   පිටකරම් නහවා සිනහව  ඇගෙ  නගනා  විට  කමල      පවා පින් කර   ඇති   බවට   හැගුනා කදුලු නිවා කවියක් ලියන්නට මගෙ පෙම්බර අම්මා  ගැන අවසර  පතමි දෙවියනෙ ඔබෙ දෙවොලට පැන සුන්දර   වචන   පටලා   ඇගෙ    මහගු ගුණ බදා    ඉවත්    කර    ආසිරි     පතනු.      මැන නොදැනෙ   අම්මෙ    මා  ලියනා  කවි    ඔබට මතකය අමතකව ඇත්තෙ අපි කල පෙර පවට ලියනා   කවිය   සෙනෙහස  තවා    විශ්වයට කවදා කොතෙන හෝ  හමුවෙයි  අහසයට අම්මා නැමති වස්තුව …

Read More

Ruvanthi

Ruvanthi

(My friend, Ruvanthi Sivapragasam, whose journey amongst us that ended a few days ago.) Could ‘Ruvanthi’ be another word for ‘care’, May I ask as a citizen of this earth? As I never knew another person Who cared that much for others, For the ones who really needed care From the ill-treated to the marginalised From the impoverished to the underprivileged From the disabled to the abused Someone, who simply dedicates life to that care,…

Read More

Covid Kavi

Covid Kavi

වසංගතයක අසුභ සහ සුභ සිතිවිලි The Worrying & Promising Thoughts of a Pandemic (Reflections, on the current pandemic, grounded in the old Sinhala folk psyche and that poetry tradition.) ඇස් දෙක දිහා නොබලනු හිත ලතවෙනවා ලස්සන සිනහවන් කැපි කැපි විසි වේනවා හිස් වුනු රාක්කෙට බඩු නැත පිරවෙනවා වෙස් මුහුනෙන් නුඹ මම වැහිලා යනවා මහ පුරයක්ව දිලි නගරය අඳුරු වෙලා මහ මෙර ඉසුලු සේ කල වැඩ නිකං වෙලා මහ මග පාලු වී වාහන තුරන් වෙලා මහලු…

Read More

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and help us focus

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and help us focus

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and help us focus Sabine Schulte/Unsplash, CC BY Nishanathe Dahanayake, University of New England The coronavirus pandemic is challenging our health, work, family, food and fun. It’s also disturbing our peace of mind and forcing us to question our own existence. We are each asking our own existential questions: Why is this happening to me? Why can’t I go on with my usual life? Who…

Read More

Should I lie or should I not? (IN NO MAN’S LAND IN AMERICA)

Should I lie or should I not?  (IN NO MAN’S LAND IN AMERICA)

(Real experiences at the hands of American officials who ‘arrested me’ some years ago. The aim of this post, however, is not to build hatred against America, but to create awareness for the betterment of the society and to show how truth of each could vary. The video is part of a presentation made at one of the Darebin Multicultural events in Melbourne last year.) What will you do, if you only have five minutes…

Read More

Celebrity Calls

Celebrity Calls Don Ruvan Gamage of Giradurukotte A fun loving young man with a taste for satire Jumps on his cycle and he rides to town He hangs on a cafe pc donated by the crown He loads his songs he made With his phone made in China He flaunts his talents on YouTube And shows off his rigorous stamina He checks up on his likes and hits To see that he is an instant…

Read More

හොඳ සිහිය

හොඳ සිහිය

සඳ නැගෙන විට ඇසෙන ලද බොලොඳ පද අතැර හද ගැහෙන වදනකට සිත යොදනු හැකිද අද බිඳ දමා පටු හැඟුම් පොදු දනට සෙත සදන අරමුනින් බරිතවුන වැඩ කරන උන් වෙතට තැන නොතැන දැන නොදැන මද කිපුනු ලෙස කෙලින ඇද සොයන පද හදන ජනවෙතින අසනු අද හොඳ සිහිය වෙද කොහිද

Read More

The Man with a Beautiful Heart

The Man with a Beautiful Heart

The Man with a Beautiful Heart, Hiran මද පවන සැලුවෙ ගත එද සිතම වේය ලත එම සිතින් ලියමි මෙය විලි වසන ඇඳිකඩය හිරි ඔතප් බිඳ නොදයි එම බවින් ලියමි මෙය Generosity, truthfulness, intelligence, these are the most noble qualities any human being would aspire to have. Hiran Jayasundara was a man who was blessed with them. I would say, if he aspired to achieve nibbana he only needed to improve in Vayaama, Sathi and Sammadhi…

Read More
1 2