මොන ඇත්තද වැදගත්?

මොන ඇත්තද වැදගත්?

මොන ඇත්තද වැදගත්? ඇත්තටම අපි ට වැදගත් වන්නේ අපේ ජීවිතයන්ට අදාල වන, අපි අත්දකින සිදුවීම් හරහා දැනෙන, අපිට බලපාන ඇත්ත නොවේද? නැතිව, ඒ ඇත්ත කිව්වේ කව්ද , කිව් අය ලස්සනද කැත ද, කළු ද සුදු ද, ප්‍රංශ ද දෙමළද, කිව්වේ අලංකාරවද, ශාන්තවද, යනාදිය නෙවෙයි නේද? වන්දනාමානකරන්නේ හෝ, සමරන්නේනම් එවන් අය, වේවා ශාස්තෘවරයෙක් හෝ නායකයෙක්, හෝ කළා තරුවක්, ඒ අපේම මනසේ උපන් මුළාවන් නිසා විය නොහැකිද? නැතිනම්, එවන් රූප වන්දනා, අපට ගෙනදෙන ප්‍රගතිය කුමක්ද තාවකාලික වින්දනයන්…

Read More

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and help us focus

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and help us focus

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and help us focus Sabine Schulte/Unsplash, CC BY Nishanathe Dahanayake, University of New England The coronavirus pandemic is challenging our health, work, family, food and fun. It’s also disturbing our peace of mind and forcing us to question our own existence. We are each asking our own existential questions: Why is this happening to me? Why can’t I go on with my usual life? Who…

Read More

Vasala & Metta sutta to commemorate Kurds sufferings

Vasala & Metta sutta to commemorate Kurds sufferings

A gathering to show solidarity with Kurdish brothers and sisters on what they are going through. It is so unfortunate that when certain individuals claiming to be leaders and groups claiming to be representing communities say they are doing good for the community and the world, with some even claiming to know God and God’s wish. From the Vasala Sutta: The Buddha while on his round of begging for alms, came to the residence of…

Read More

Is Everything Relative?

Is Everything Relative?

Relativism, that may include any notion that supports ‘everything is relative’ has been an intriguing topic, in the contemporary world, subject to wider criticism. The two key criticisms made against relativism, within the western philosophical traditions are that relativism is self-refuting and that relativism encourages pernicious consequences, both starting from Plato’s famous arguments on the issue. The objective of this paper, is to present how an ancient analytical view of two-truths doctrine, found within the…

Read More