හොඳ සිහිය

සඳ නැගෙන විට ඇසෙන
ලද බොලොඳ පද අතැර
හද ගැහෙන වදනකට
සිත යොදනු හැකිද අද

බිඳ දමා පටු හැඟුම්
පොදු දනට සෙත සදන
අරමුනින් බරිතවුන
වැඩ කරන උන් වෙතට
තැන නොතැන දැන නොදැන
මද කිපුනු ලෙස කෙලින
ඇද සොයන පද හදන
ජනවෙතින අසනු අද
හොඳ සිහිය වෙද කොහිද

මතු සම්බන්ධයි…

Facebook Comments
Please follow and like us:
Nishanathe Dahanayake

Leave a Comment